Analysis apparatus

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Номер: 7639602
Дата публикации: 09-02-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   AZ Sint-Lucas Brugge vzw
   Sint-Lucaslaan 29
   Brugge
   8310
   Belgium
   Telephone: +32 50365430
   E-mail: Nina.Porwolik@stlucas.be
   Fax: +32 50365426
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.stlucas.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oproep tot aanvraag tot deelneming - AANKOOP LABORATORIUMAPPARATUUR CHEMIE/IMMUNOCHEMIE INCLUSIEF GEAUTOMATISEERDE PRE- EN POSTANALYTISCHE SYSTEMEN EN RAAMOVEREENKOMST VOOR REAGENTIA EN VERBRUIKSGOEDEREN


    Reference number: 2018/015/npor
   2. Main CPV code:
    38432000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zie II.2.4.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33696500, 38430000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.


   4. Description of the procurement:

    Voorwerp van deze opdracht betreft het verwerven en de implementatie van Laboratoriumapparatuur voor Chemie/Immunochemie, een geautomatiseerd Pre- en Postanalytisch systeem en de toestelgebonden verbruiksgoederen. De opleiding van de betrokken zorgprofessionals en 24/7 onderhoud en support na de ingebruikname maken eveneens deel uit van deze opdracht.

    De apparaten en toebehoren verbeteren de kwaliteit van de analysen in het domein van chemie/immunochemie en verhogen de efficiëntie (verbeterde workflow).

    De inschrijving houdt een werkende oplossing in -toestellen inclusief toebehoren, accessoires e.d. zodat het eerste gebruik veilig conform de planning kan plaatsvinden- en die mee kan evolueren met toekomstige ontwikkelingen in de markt.

    De opdrachtnemer biedt een oplossing op maat volgens de behoefte en de beschikbare ruimte van de aanbestedende overheid. Bouwkundige aanpassingen dienen door de inschrijver omschreven te worden, de uitvoering hiervan wordt voorzien door het AZ Sint-Lucas.

    De opdracht bestaat uit 1 perceel en wordt aan 1 leverancier gegund. Dit om de optimale compatibiliteit en werking alsook de service na verkoop van de verschillende systemen voor Preanalyse-Analyse-Postanalyse te waarborgen.

    Het contract wordt gesloten voor een periode van 10 jaar met de mogelijkheid 2 maal te verlengen met respectievelijk 2 jaar + 2 jaar. Een mogelijke verlenging zal niet stilzwijgend gebeuren maar wordt expliciet door de aanbestedende overheid meegedeeld. De aanbestedende overheid behoudt zich tijdens de looptijd van het contract de mogelijkheid om -binnen het kader van innovatie- een vervanging van de analytische toestellen met de gekozen inschrijver te onderhandelen.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 120
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Het contract wordt gesloten voor een periode van 10 jaar met de mogelijkheid 2 maal te verlengen met respectievelijk 2 jaar + 2 jaar. Een mogelijke verlenging zal niet stilzwijgend gebeuren maar wordt expliciet door de aanbestedende overheid meegedeeld, dit 30 kalenderdagen voor contracteinde.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
    Maximum number: 4
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Objectieve criteria die gehanteerd zullen worden zijn gerlateerd aan de minimale eisen binnen de technische en beroepsbekwaamheid.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1) De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    (a) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    (b) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

    2) In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen;

    3) In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    — Een passende bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011,

    — Een verklaring toevoegen betreffende de totale omzet én betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Deze gecumuleerde omzet dient op zijn minst 300 000 EUR exclusief BTW te zijn.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De aangeboden apparatuur mag onder geen beding binnen de 2 jaar na voorlopige oplevering ‘Out-of-Sale’ zijn. De ondertekende verklaring van een gemandateerde wordt toegevoegd.

    De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst die minimum 2 referenties omvat voor leveringen van analytische systemen voor het bepalen van parameters binnen chemie en immunochemie, gecombineerd met geautomatiseerde pre- en postanalyse systemen. De leveringen en installatie dienen gebeurd te zijn in opdracht van een laboratorium voor klinische biologie en verricht gedurende de afgelopen 3 jaar te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de inschrijver.

    De inschrijver dient aan te tonen dat hij over de middelen beschikt/zal beschikken voor een Nederlandstalig support bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van dit project.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — omschrijving van de innovatiestatus van het toestel,

    — minimum 2 Belgische referenties met aanduiding van de projectbeschrijving, de periode en de plaats van uitvoering van de installatie,

    — alle communicatie in elke fase van de opdracht met de inschrijver moeten in het Nederlands kunnen gevoerd worden. De inschrijver dient hiervoor aan te tonen, hoe hij dit zal organiseren.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operatorIn the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Artikel 32, van de wet van 15 juni 2006Motivering voor een langere looptijd dan 48 maanden:Rekening houdende met onderstaande economische, technische en klinische motieven is een langere looptijd dan 48 maanden aangewezen.• Nieuwe analysetoestellen dienen steeds technisch en klinisch gevalideerd te worden alvorens ze in het labo in gebruik kunnen genomen worden. Deze val...(zie opdrachtdocumenten)
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
   Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-13
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2018-03-20
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  De publicatie met referentie 20180206-005265 en 2018/S 026-056216 werd stopgezet wegens niet mogelijke activatie op e-tendering. Het dossier met de referentie 2017/015/npor is niet geldig.

  De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van Eerste Aanleg
   KAZERNEVEST 3
   BRUGGE
   8000
   Belgium
   Contact person: 8000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Machinery for the production and use of mechanical power Источник: TED

Hospital beds Источник: TED

Salt and pure sodium chloride Источник: TED

Audio-visual equipment Источник: TED

Foul-water piping construction work Источник: TED