Software package and information systems

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: Agentschap voor Natuur en Bos
Номер: 4355240
Дата публикации: 20-09-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Agentschap voor Natuur en Bos
   Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, bus nr. 75
   Brussel
   1000
   Belgium
   Telephone: +32 472288064
   E-mail: bettina.devreeze@vlaanderen.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285500
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-SOD%2F2017-F02

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   Other activity: natuur en bos
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Huur van ritregistratiesysteem voor dienstwagens van het Agentschap voor Natuur en Bos.


    Reference number: ANB-SOD/2017-F02_0
   2. Main CPV code:
    48000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Rijksdienst Sociale Zekerheid en teneinde de naleving van het arbeidsreglement en bijhorende richtlijn inzake het wagenbeleid op te volgen, wil het Agentschap voor Natuur en Bos overgaan tot het in gebruik nemen van een systeem voor ritregistratie en vlootopvolging van de dienstvoertuigen van het ANB.

    Dit omvat het in gebruik nemen van een nieuw systeem van ritregistratie in die dienstvoertuigen die ter beschikking gesteld worden van personeelsleden in het kader van ofwel:

    — dienstverplaatsingen,

    — de beperkte toelating tot woon-werkverkeer in het kader van permanentiediensten,

    — de regeling om van thuis uit te mogen vertrekken naar opdrachten.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Bestek voor een overheidsopdracht van leveringen volgens de procedure van de openbare procedure.

    Huur van ritregistratiesysteem voor dienstwagens van het Agentschap voor Natuur en Bos.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

    De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

    De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond van toepassing is.

    Eventueel corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    — Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in werken, producten of diensten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren

    — Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referentie voor te leggen, kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

    Minimumeis: de totale omzetcijfers moeten minimaal 2 keer het bedrag van de inschrijving bedragen.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van een lijst van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld: het jaar van uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende instantie, de contactpersoon en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze leveringen worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van leveringen voor particulieren, door een verklaring van de inschrijver zelf.

    Minimumeis: minstens 1 referentie waarbij een vloot van minstens 100 voertuigen voorzien werd van een ritregistratiesysteem, zoals beschreven in dit bestek.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse: N/A, categorie: N/A.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 11:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State — Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-15

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Road construction works Источник: TED

Building completion work Источник: TED

Accommodation and restaurant buildings Источник: TED

Road-repair works Источник: TED

R&D for a GNSS dual frequency multipath model for aviation Источник: TED