Dialysis home medical treatment services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бельгия
Язык: EN NL
Заказчик: AZ Sint-Lucas Brugge VZW
Номер: 2058307
Дата публикации: 19-05-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   AZ Sint-Lucas Brugge VZW
   Sint-Lucaslaan 29
   Brugge
   8310
   Belgium
   Contact point(s): 8310
   For the attention of: Mevrouw Nina Porwolik
   Telephone: +32 50365430
   E-mail: Nina.Porwolik@stlucas.be
   Fax: +32 50365426
   Internet address(es):
   Internet address: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/68/VF/2017
   General address: www.stlucas.be
   Electronic access to information: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/68/VF/2017
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/68/VF/2017
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Raamcontract peritoneale dialyse (APD/CAPD).

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    AZ Sint-Lucas Brugge VZW, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge / diverse locaties (ziekenhuis en thuisadres patiënt).

    NUTS code: BE251
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    Duration in years: 2
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    In dit bestek worden de oplossingen, toestellen en toebehoren omschreven voor zowel APD alsook CAPD voor Home en Hospital Setting.

    De omschreven oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse in dit bestek zijn van toepassing:

    — op alle huidige patiënten (reeds in behandeling);

    — op alle nieuw op te starten patiënten.

    De omschakeling voor alle reeds in behandeling zijnde patiënten, zo geïndiceerd, wordt voorzien na de zomervakantie (september 2017).

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    85141211, 33692800, 85111900
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Zie bestek.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 24 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse

  1. Short description

  Oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  85111900, 33692800, 85141211
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Oplossingen (vloeistoffen)) in diverse concentraties en volumes.

  Katheters.

  Diverse toebehoren.  Lot No: 2 Lot title: Bijkomende oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse

  1. Short description

  Bijkomende oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33692800, 85111900, 85141211
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Icodextrine en aminozuren.

  Oplossingen en toebehoren. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    * De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

    * In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

    * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Aanleveren van de ingevulde bankverklaring.

    — Verklaring van de omzet.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt.

    * Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.

    *Nederlandstalige vertegenwoordigers of technici/transporteur.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Aanleveren van de nodige gevraagde certificaten, bewijsvoering en/of erkenningsbewijzen.

    — Een lijst met de namen en beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht (i.e. de vertegenwoordigers, productspecialisten, transporteur/technici).

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Perceel 1 (oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse):. 2. Prijs. Weighting: 65
    3. Kwaliteit. Weighting: 25
    4. Dienstverlening. Weighting: 10
    5. Perceel 2 (bijkomende oplossingen en toebehoren voor peritoneale dialyse):. 6. Prijs. Weighting: 100
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017/006/flae

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.06.2017 23:59
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    27.06.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 27.6.2017 11:00
    Place:

    AZ Sint-Lucas Brugge VZW, Sint-Lucaslaan 29 te 8310 Brugge.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   15.05.2017

Еще тендеры из страны Бельгия за этот срок

Pharmaceutical products Источник: TED

Clothing, footwear, luggage articles and accessories Источник: TED

Protective footwear Источник: TED

Weapons, ammunition and associated parts Источник: TED

Medical consumables Источник: TED